Vol 27 No 3 (2021)

Published: 2021-02-26

Articles

Enhancement of bid decision-making in construction projects: a reliability analysis approach

Farzad Ghodoosi, Ashutosh Bagchi, M. Reza Hosseini, Tatjana Vilutienė, Mehran Zeynalian
Abstract 442 | PDF Downloads 393 | DOI

Page 149-161

Experimental and numerical study on column-foundation connection through external socket

Haiying Ma, Minghui Lai, Xuefei Shi, Zhen Cao, Junyong Zhou
Abstract 233 | PDF Downloads 196 | DOI

Page 162-174

The cascade effect of collaborative innovation in infrastructure project networks

Ruixue Zhang, Xiaolong Xue, Yuanxin Zhang
Abstract 151 | PDF Downloads 124 | DOI

Page 175-187

Mechanical performance of recycled aggregate self-consolidating concrete column

Feng Yu, Chaochao Feng, Shilong Wang, Wei Huang, Yuan Fang, Shuangshuang Bu
Abstract 128 | PDF Downloads 116 | DOI

Page 188-202